Dịch Vụ Kế Toán Cat Nha Trang

Dịch vụ kế toán thuế

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Kế Toán Thuế CAT

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Hướng dẫn sổ sách kế toán của hộ kinh doanh cá thể theo thông tư 88

Ngày Đăng : Thứ Bảy - 25/05/2024 | 14

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán hộ kinh doanh theo thông tư 88, thực hiện sổ sách kế toán của hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn phải làm sổ sách kế toán theo phương pháp kê khai thông tư 88

Hướng dẫn hộ kinh doanh làm sổ sách kế toán theo thông tư 88

1. Phương pháp kê khai của hộ kinh doanh là gì?

“Phương pháp kê khai” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH HỘ KINH DOANH

Tổng hóa đơn mua vào, bán ra/ tháng Thương mại, Dịch vụ Sản xuất, Xây dựng, lắp đặt
< 10 hóa đơn 350.000đ 500.000đ
Từ 10 đến 20 hóa đơn 500.000đ 700.000đ
Từ 20 đến 40 hóa đơn 1.000.000đ 1.500.000đ
Trên 40 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận

2. Hộ kinh doanh nào áp dụng phương pháp kê khai:

 Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Cách xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có:

  • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên 
  • Hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên;

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có:

  • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên 
  • Hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

– Nếu là hộ kinh doanh quy mô lớn thì phải áp dụng nộp thuế theo phương pháp kê khai.
– Hộ kinh doanh quy mô nhỏ có thể lựa chọn 1 trong 2 cách nộp thuế là: Phương pháp kê khai hoặc Thuế khoán.

3. Phương pháp kê khai khác phương pháp khoán chỗ nào ?

Nội dung Phương pháp kê khai Phương pháp khoán
Chế độ kế toán Có, yêu cầu sổ sách kế toán (Sổ doanh thu, sổ kho, sổ chi phí.v.v.) Không yêu cầu sổ sách kế toán
Hóa đơn Sử dụng không giới hạn số lượng, xuất ngay khi có yêu cầu khách hàng Chỉ được sử dụng 1 tờ hóa đơn do cơ quan thuế cấp từng lần
Thuế khoán Không áp dụng thuế khoán Áp dụng thuế khoán
Thuế trên mỗi lần suất hóa đơn Không nộp thuế trên mỗi lần xuất hóa đơn Ngoài thuế khoán, phải nộp thêm thuế GTGT, TNCN… trên mỗi lần xuất hóa đơn
Thuế trên tỷ lệ doanh thu thực tế kê khai Áp dụng kê khai doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ Không áp dụng
Kỳ kê khai thuế Tháng/ quý Năm hoặc từng lần phát sinh
Quyết toán thuế năm Không Không
Mức thuế phải nộp Tỷ lệ trên doanh thu kê khai Tỷ lệ trên mức khoán

4. Kỳ kê khai thuế theo phương pháp kê khai:

– Phương pháp kê khai là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.
– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Như vậy: Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 50 tỷ/năm thì kế khai thuế theo quý

5. Cách tính thuế hộ kinh doanh phải nộp theo phương pháp kê khai:

 Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ % thuế TNCN

 Trong đó:
a. Doanh thu tính thuế:
– Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế

b. Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu:
– Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

  – Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

6. Biểu mẫu kê khai hàng quý

Hồ sơ khai thuế theo thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 gồm:
a) Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo thông tư này.

Lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng theo thực tế phát sinh trong thời gian qua nhưsản xuất điện mặt trời; địch vụ tàu du lịch có quản lý giá và hoạt động xuất bến, điều phối tàu của cơ quan chức năng tại địa phương…

Tham khảo thêm:

Dịch vụ thành lập công ty tại Nha Trang, Khánh Hòa

Bảng giá thành lập doanh nghiệp tại Nha Trang, Khánh Hòa 2024

Tác giả bài viết : admin

0901 869 879
Liên hệ